„Wyrównywanie szans osób z ograniczeniem sprawności na wielkopolskim rynku pracy”

 

 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych w ramach zleconego zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1* ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) realizuje projekt pt. „Wyrównywanie szans osób z ograniczeniem sprawności na wielkopolskim rynku pracy”. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr U29/PFRON/2020 z dnia 21.09.2020. Okres realizacji projektu to 21.09.2020 - 30.11.2020 r.

W projekcie wziąć mogą osoby:

 • niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź posiadające orzeczenie równoważne,
 • z subregionu poznańskiego i konińskiego,
 • w wieku aktywności zawodowej między 18 a 65 r.ż.,
 • bez kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy,
 • bierne zawodowo lub bezrobotne lub poszukujące pracy lub wykonujące pracę na umowach krótkoterminowych lub umowach zlecenia/umowach o dzieło z wynagrodzeniem miesięcznym niższym od minimalnego ustawowego wynagrodzenia.

W ramach projektu dla uczestników przewidziano następujące formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe: indywidualne i grupowe,
 • wsparcie trenera pracy: indywidualne i grupowe,
 • wsparcie asystenta personalnego: indywidualne i grupowe,
 • porady prawne: indywidualne i grupowe,
 • coaching personalny indywidualny,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • zdalne doradztwo i wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej,
 • zakup systematyczny materiałów dydaktycznych dla uczestników na potrzeby wsparcia grupowego i indywidualnego,
 • zakup systematyczny materiałów i środków ochrony osobistej dla uczestników i prowadzących wsparcie indywidualne i grupowe w związku z obowiązującymi wymogami sanitarnymi.

Wsparcie grupowe odbywać się będzie na terenie miasta Poznania oraz miasta Konina. Dla uczestników istnieje możliwość dowożenia do i z miejsca udzielania wsparcia. 

 1.