„Wyrównywanie szans osób z ograniczeniem sprawności na wielkopolskim rynku pracy - 2”

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych w ramach zleconego zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1* ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) realizuje projekt pt. „Wyrównywanie szans osób z ograniczeniem sprawności na wielkopolskim rynku pracy - 2”. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 333/2021 z dnia 27.09.2021. Okres realizacji projektu to 01.10.2021 - 30.11.2021 r.

 

W projekcie wziąć mogą osoby:

·         niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim bądź posiadające orzeczenie równoważne,

·         z województwa wielkopolskiego,

·         w wieku aktywności zawodowej między 18 a 65 r.ż.,

·         bez kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy,

·         bierne zawodowo lub bezrobotne lub poszukujące pracy lub wykonujące pracę na umowach krótkoterminowych lub umowach zlecenia/umowach o dzieło z wynagrodzeniem miesięcznym niższym od minimalnego ustawowego wynagrodzenia.

 

W ramach projektu dla uczestników przewidziano następujące formy wsparcia:

·         doradztwo zawodowe: indywidualne i grupowe,

·         wsparcie trenera pracy: indywidualne i grupowe,

·         wsparcie asystenta personalnego: indywidualne i grupowe,

·         porady prawne: indywidualne i grupowe,

·         coaching personalny indywidualny,

·         warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

·         zdalne doradztwo i wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej,

·         zakup systematyczny materiałów dydaktycznych dla uczestników na potrzeby wsparcia grupowego i indywidualnego,

·         zakup systematyczny materiałów i środków ochrony osobistej dla uczestników i prowadzących wsparcie indywidualne i grupowe w związku z obowiązującymi wymogami sanitarnymi.

 

Wsparcie odbywać się będzie na terenie miasta Poznania (także w formie online). Dla uczestników istnieje możliwość dowożenia do i z miejsca udzielania wsparcia.