Przejdź do treści

Ekonomia społeczna

Najprościej rzecz ujmując ekonomia społeczna to taki rodzaj działalności gospodarczej, w którym najważniejszą rolę spełniają ludzie. Zysk z takiej działalności nie jest celem samym w sobie. Ma on służyć tym, którzy potrzebują pomocy, czyli wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy bezrobotnych.

Ze względu na formę prawną podmioty ekonomii społecznej możemy podzielić na: organizacje pozarządowe, spółki non-profit i spółdzielnie socjalne.

Zasady funkcjonowania ekonomii społecznej określa ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r., która weszła w życie 30 października 2022 r. oraz Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 r. Ekonomia solidarności społecznej (KPRES).

Pomocą podmiotom ekonomii społecznej zajmują się tzw. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. OWES to organizacja pozarządowa wspierająca rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wspiera ona osoby indywidualne zainteresowane uruchomieniem przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Udziela także wsparcia na utworzenie nowych i utrzymanie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Dla obszaru subregionu poznańskiego funkcje Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej pełni Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

W ramach naszego „klastra” organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami funkcjonują z powodzeniem dwie organizacji zaliczane do podmiotów ekonomii społecznej:

    • Spółdzielnia Socjalna „Pasieka. Optymalni w Działaniu” – obecnie zajmująca się przede wszystkim wykonywaniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
    • HIRO spółka z o. o. non profitzajmująca się sprzedażą detaliczną artykułów ochrony osobistej i bhp oraz także prowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzimy sklep stacjonarny znajdujący się w Poznaniu przy ul. Stanisława Zwierzchowskiego 17.

Spółka posiada wpis do Rejestru Przedsiębiorstw Społecznych.

Oba przedsiębiorstwa zatrudniają przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie sklepu stacjonarnego Hiro BHP
Zdjęcie przedstawiające Anetę i Hieronima - osoby pracujące w przedsiębiorstwie społecznym