Przejdź do treści

Zrealizowane projekty

Wyrównywanie szans osób z ograniczeniem sprawności na wielkopolskim rynku pracy – pierwsza edycja.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych w ramach zleconego zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1* ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w roku 2020 zrealizowała projekt pt. „Wyrównywanie szans osób z ograniczeniem sprawności na wielkopolskim rynku pracy”. Zadanie było współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr U29/PFRON/2020 z dnia 21.09.2020. Okres realizacji projektu to 21.09.2020 – 30.11.2020 r.

W projekcie wziąć mogły osoby:

  • niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź posiadające orzeczenie równoważne,
  • z subregionu poznańskiego i konińskiego,
  • w wieku aktywności zawodowej między 18 a 65 r.ż.,
  • bez kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy,
  • bierne zawodowo lub bezrobotne lub poszukujące pracy lub wykonujące pracę na umowach krótkoterminowych lub umowach zlecenia/umowach o dzieło z wynagrodzeniem miesięcznym niższym od minimalnego ustawowego wynagrodzenia.

 

W ramach projektu dla uczestników zrealizowano następujące formy wsparcia:

  • doradztwo zawodowe: indywidualne i grupowe,
  • wsparcie trenera pracy: indywidualne i grupowe,
  • wsparcie asystenta personalnego: indywidualne i grupowe,
  • porady prawne: indywidualne i grupowe,
  • coaching personalny indywidualny,
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  • zdalne doradztwo i wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej,
  • zakup systematyczny materiałów dydaktycznych dla uczestników na potrzeby wsparcia grupowego i indywidualnego,
  • zakup systematyczny materiałów i środków ochrony osobistej dla uczestników i prowadzących wsparcie indywidualne i grupowe w związku z obowiązującymi wymogami sanitarnymi.

 

Wsparcie grupowe odbyło się na terenie miasta Poznania oraz miasta Konina. Dla uczestników istniała możliwość dowożenia do i z miejsca udzielania wsparcia.

Obraz przedstawiający plakat pierwszej edycji programu

Wyrównywanie szans osób z ograniczeniem sprawności na wielkopolskim rynku pracy – druga edycja.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych w ramach zleconego zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1* ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w roku 2021 zrealizowała projekt pt. „Wyrównywanie szans osób z ograniczeniem sprawności na wielkopolskim rynku pracy – 2”. Zadanie było współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 333/2021 z dnia 27.09.2021. Okres realizacji projektu to 01.10.2021 – 30.11.2021 r.

W projekcie wziąć mogły osoby:

  • niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim bądź posiadające orzeczenie równoważne,
  • z województwa wielkopolskiego,
  • w wieku aktywności zawodowej między 18 a 65 r.ż.,
  • bez kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy,
  • bierne zawodowo lub bezrobotne lub poszukujące pracy lub wykonujące pracę na umowach krótkoterminowych lub umowach zlecenia/umowach o dzieło z wynagrodzeniem miesięcznym niższym od minimalnego ustawowego wynagrodzenia.

 

W ramach projektu dla uczestników zrealizowano następujące formy wsparcia:

  • doradztwo zawodowe: indywidualne i grupowe,
  • wsparcie trenera pracy: indywidualne i grupowe,
  • wsparcie asystenta personalnego: indywidualne i grupowe,
  • porady prawne: indywidualne i grupowe,
  • coaching personalny indywidualny,
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  • zdalne doradztwo i wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej,
  • zakup systematyczny materiałów dydaktycznych dla uczestników na potrzeby wsparcia grupowego i indywidualnego,
  • zakup systematyczny materiałów i środków ochrony osobistej dla uczestników i prowadzących wsparcie indywidualne i grupowe w związku z obowiązującymi wymogami sanitarnymi.

 

Wsparcie odbyło się na terenie miasta Poznania (także w formie online). Dla uczestników istniała możliwość dowożenia do i z miejsca udzielania wsparcia.

Obraz przedstawiający plakat drugiej edycji programu